Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. 

Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta . To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.

Priprema za školu

Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi. Naša ustanaova koristi nekoliko vidova pripreme – kroz rad na projektima – kroz rad na zadacima

1

Cilj vaspitno-obrazovnog rada

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

+ celovitom razvoju deteta

+ razvoju sposobnosti

+ proširenju iskustva

+ bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica

2

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :

+ podsticanje osamostaljivanja

+ podrška fizičkom razvoju/u>

+ jačanje socio-emocionalne kompetencije

+ podrška saznajnom razvoju

+ negovanje radoznalosti

+ poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti

3

Tematika vaspitno-obrazovnog rada

Predškolski program se realizuje putem nekoliko tematskih celina, koje nisu uvek jasno odvojene već su integrisane u mnoge druge aktivnosti i zadatke, ali svakako možemo da ih imenujemo:

+ matematika

+ okolina

+ grafomotorika