Matematika

Ovim aktivnostima utiče se na razvoj dečjeg logičkog mišljenja i na sticanje sposobnosti za sve složenije intelektualne operacije – upoređivanje, klasifikacija, serijacija, simboličko predstavljanje. Utiče se na dečje shvatanje elementarnih vremenskih, prostornih i kvantitativnih odnosa..

1

Deca se upoznaju sa osnovnim relacijama – u, na, izvan, ispred, iza, ispod, iznad, gore, dole, izmedju.

2

Utiče se na formiranje pojmova – jednako, manje, više, i na formiranje pojma skupa i podskupa.

3

Upoznaju se sa osnovnim principima sabiranja i oduzimanja putem formulacije – veće za 1 i 2 i manje za 1 i 2

4

Razvija se uočavanje u prostoru i imenovanje različitih geometrijskih oblika – kvadrat, krug, trougao, pravougaonik, kocka, lopta, valjak, kvadar, kupa i piramida.

5

Rade se logičke operacije sa konkretnim objektima – uočavanje sličnosti i razlika i uočavanje i izdvajanje pojedinih osobina predmeta, kao što su veličina, boja, oblik, težina, upotreba i slično.