Subvencije i upis

U PU “Žil Vern” možete upisati svoje dete i dobiti subvencije od strane Grada Novog Sada.

Pravo na podnošenje zahteva, odnosno korišćenje finansijske pomoći, ima lice koje neposredno brine o detetu i koje podnese zahtev Gradskoj upravi.

Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je najpre upisati dete u PU, što možete učiniti dolaskom u naš vrtić. Roditeljima savetujemo da zakažu posetu kako bi se upoznali sa nama, videli prostor, saznali cenu, upoznali sa našim pedagoškim principima, načinom ishrane, zaposlenima, decom i nakon toga doneli odluku o upisu deteta u naš vrtić. Prilikom upisa, roditelji donose lekarsku potvrdu, popunjavaju i potpisuju ugovor  sa našom ustanovom, plaćaju ratu za prvi mesec boravka, a mi im dostavljamo Potvrdu privatne predškolske ustanove da dete pohađa našu ustanovu.

PODNOŠENJE ZAHTEVA za subvencije

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove sa sledećim dokumentima:

 • popunjen Zahtev
 • popunjen Obrazac 1
 • kopiju lične karte odnosno raseljeničke legitimacije
 • Potvrdu privatne predškolske ustanove o upisu deteta u tu ustanovu
 • izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da imate – može i fotokopija)

Na osnovu popunjenog Obrasca 1, Gradska uprava službenim putem pribavlja

 • izvod iz matične knjige rođenih deteta
 • akt o ceni ustanove
 • rešenje o verifikaciji PPU
 • potvrdu da dete nije upisano u Radosno detinjstvo

Dodatne informacije

Grad je po sadašnjim uslovima obezbedio subvenciju od 8000,00 dinara za decu na celodnevnom boravku. U toku druge polovine avgusta podnose se zahtevi za dolazeću školsku godinu. Za sada, Gradska uprava je obezbedila dovoljno sredstava za svu decu koja žele da se upišu u privatne predškolske ustanove. Roditelji koji, nakon prvog roka, u septembru, podnesu zahtev, mogu da ostvare subvenciju počevši od 1. u narednom mesecu.

Kako bi roditelju bila nadoknađena sredstva u iznosu od 8000,00 dinara, roditelj je u obavezi da izvrši uplatu na račun privatnog vrtića. Ukoliko roditelj ne izvrši uplatu pune fakturisane sume, Gradska uprava odbija da izvrši subvenciju. Isplata subvencija se vrši u tekućem mesecu za prethodni mesec. Sredstva za finansijsku podršku roditeljima se uplaćuju posredstvom banke Poštanska štedionica i nosilac prava na subvenciju može je podići uz ličnu kartu.

Kako bi roditelji redovno ostvarivali pravo na subvencije potrebno je da redovno uplaćuju ukupnu fakturisanu cenu vrtića i to na tekući račun PPU sa sledećim podacima:

 • Uplatilac: tačno navedenim imenom uplatioca (roditelja, staratelja na čije ime glasi rešenje o subvenciji)
 • Svrha uplate: uplata za troškove boravka (navesti ime deteta) za mesec (navesti mesec za koji se uplaćuje)
 • Primalac: PPU Žil Vern, Đ. N. Johana 30, Novi Sad                
 • tekući račun 160-440766-82
 • poziv na broj (mesec i godina za koji se uplaćuje)

PPU je svakog meseca u obavezi da Gradskoj upravi dostavi za svako dete:

 • fakturisanu cenu za svako dete
 • izvod sa tekućeg računa PPU na kom se vidi uplaćena suma kao i podaci o uplatiocu, imenu deteta i meseca na koji se uplata odnosi.