Subvencije

PU “Žil Vern” možete upisati svoje dete, i dobiti subvencije od strane Grada Novog Sada.

Pravo na podnošenje zahteva, odnosno korišćenje finansijske pomoći, ima lice koje neposredno brine o detetu i koje podnese zahtev Gradskoj upravi.

Podnosilac zahteva nije u obavezi da dostavlјa dokaze o ispunjenosti uslova za ostvarivanje finansijske pomoći, jer će se pribavlјati službenim putem.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove sa sledećim dokumentima

  • Kopiju lične karte odnosno raseljeničke legitimacije
  • Potvrdu privatne predškolske ustanove o upisu deteta u tu ustanovu

gradska uprava službenim putem pribavlja

  • izvod iz matične knjige rođenih deteta
  • akt o ceni ustanove
  • rešenje o verifikaciji PPU

Grad je po sadašnjim uslovima obezbedio subvenciju od 8000,oo dinara za decu na celodnevnom boravku.

Roditelji koji nakon prvog roka u septembra podnesu zahtev, mogu da ostvare subvenciju počevši od 1. u narednom mesecu.

Kako bi roditelji redovno ostvarivali pravo na subvencije potrebno je da redovno uplaćuju ukupnu fakturisanu cenu vrtića i to na tekući račun PPU sa sledećim podacima

Uplatilac: tačno navedenim imenom uplatioca (roditelja, staratelja na čije ime glasi rešenje o subvenciji)

Svrha uplate: uplata za troškove boravka (navesti ime deteta) za mesec (navesti mesec za koji se uplaćuje)

Primalac: PPU Žil Vern, Đ. N. Johana 30. Novi Sad                 tekući račun 160-440766-82

Ukoliko roditelj ne izvrši uplatu pune fakturisane sume Gradska uprava odbija da izvrši subvenciju. Isplata subvencija se vrši u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Sredstva za finasijsku podršku roditeljima se uplaćuje posredstvo banke Poštanska štedionica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *